کیوسک های مطبوعاتی

با توجه به تغییراتی که در فضاهای ظاهری المان های شهری به وجود می¬آید، کاربری های تازه ای برای ارائه تبلیغات و توجه مخاطب ایجاد می گردد. از جمله این فضاهای جدید جایگاههای عرضه و فروش مطبوعات (کیوسک) هستند. پیشنهاد نحوه بهره برداری از این فضاها را موسسه پژهان با موفقیت دنبال و اینک فضاهای تبلیغاتی کیوسک های سطح شهر شیراز در اختیار موسسه است. تعداد قابل توجه این رسانه جدید و مناسب بودن محل های استقرار آنان و نیز قابلیت های رویت و توجه تبلیغات منصوبه بر آن که هم برای سرنشینان خودروهای نقلیه و هم برا عابران پیاده مهیاست، این فضای تبلیغاتی را در زمره رسانه های تاثیرگذار و موفق معرفی کرده است.

 

Links

Contact us

  • Tel: +98 21 888 777 90
  • Fax: +98 21 888 777 91
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Mobile: +98 912 145 11 11

  Follow us on social media.

           

 

 

Top